Neem makkelijk contact op

Blog Post

Als je als inwoner van Spanje een erfenis of schenking ontvangt óf als een Spaans vermogensbestanddeel onderdeel uitmaakt van een erfenis of schenking dan dien je hiervan aangifte te doen bij de Spaanse fiscus. Doorgaans is er sprake van een verjaringstermijn voor dergelijke verplichtingen. Voor erfenissen en schenkingen uit het buitenland geldt een uitzondering

Verjaringstermijn voor erfenissen
Voor inwoners van Spanje die een erfenis ontvangen waarbij de overledene inwoner was van Spanje ten tijden van zijn overlijden, geldt een verjaringstermijn van vier jaar. Deze verjaringstermijn gaat in ná zes maanden na het overlijden – de termijn waarbinnen vrijwillig aangifte gedaan kan worden – tenzij een andere termijn is vastgesteld. Oftewel, is er binnen deze periode geen aangifte erfbelasting gedaan dan kan de Spaanse Belastingdienst geen navordering meer eisen en heb je de erfenis vrij van erfbelasting ontvangen.

Verjaringstermijn voor schenkingen
Voor de begiftigden van een schenking waarbij de gever inwoner was van Spanje geldt net als bij erfenissen een verjaringstermijn van vier jaar. De verjaringstermijn gaat in 30 dagen na de formele schenkingsdatum (datum in akte). Dit is de termijn waarbinnen formeel aangifte gedaan moet worden van de schenking.

Afwijkende verjaringstermijn voor het buitenland
Is de erfenis of schenking in bovengenoemde situaties afkomstig uit het buitenland dan gaat de verjaringstermijn pas in op het moment dat er melding wordt gemaakt van de ontvangst ervan bij een willekeurige Spaanse belastingautoriteit, tenzij er een verdrag is gesloten tussen desbetreffende landen en hierin andere afspraken zijn gemaakt.

Voorbeeld
Willem ontvangt in 2009 een schenking van zijn moeder uit Nederland en geeft deze niet aan in Spanje. Ten tijde van de schenking was Willem fiscaal resident in Spanje. In 2015 komt Willem in een controle terecht van de Spaanse belastingdienst waarbij hij het ontvangen bedrag moet verantwoorden. Willem kan zich niet beroepen op de verjaringstermijn. De verjaringstermijn begint op de dag dat de Spaanse fiscus op de hoogte wordt gesteld van de ontvangen schenking.

Samenvattend, erfenissen en schenkingen uit het buitenland kunnen vrijwel niet verjaren.