Neem makkelijk contact op

Blog Post

Bij verkoop van een (tweede) woning in Spanje betaal je normaliter inkomstenbelasting over de winst (“winstbelasting”). Deze verkoopwinst is in Spanje belast conform een speciale tarieventabel voor rendementen en winsten. De tarieven van deze tabel zijn lager dan die van de ‘gewone’ tarieventabel voor de inkomstenbelasting.

Vrijstelling winstbelasting bij herinvestering

Winstbelasting kan volledig voorkomen of terugbetaald worden als de verkoopwaarde binnen twee jaar wordt aangewend voor de aankoop van een nieuwe woning. Criteria voor deze herinvestering zijn:

  • Het moet de verkoop en aankoop van de eigen ‘hoofdwoning’ betreffen (‘la vivienda habitual’) en derhalve niet de tweede of vakantiewoning.
  • De verkochte woning dient de afgelopen 3 jaar de hoofdwoning te zijn geweest (je adres van fiscale residentie), tenzij er zich zwaarwegende omstandigheden voordoen die een eerdere verkoop rechtvaardigen, zoals huwelijk, scheiding, overlijden etc.
  • De nieuwe woning dient daadwerkelijk binnen 12 maanden als nieuw hoofdverblijf in gebruik te worden genomen en ook weer drie jaar als hoofdwoning dienen (tenzij zich er zwaarwegende omstandigheden voordoen zoals hiervoor aangegeven).

Gedeeltelijke herinvestering

Besluit men de ontvangen verkoopwaarde niet volledig te herinvesteren in een nieuwe woning dan kan er aanspraak worden gemaakt op een gedeeltelijke vrijstelling van de winst voor de heffing van inkomstenbelasting. Hieronder een vereenvoudigd cijfervoorbeeld ter illustratie.

Aankoopwaarde € 249.000
Verkoopwaarde € 350.000
Winst € 101.000
Herinvestering € 310.000

Er wordt in dit voorbeeld 88,58% van de verkoopwaarde geherinvesteerd. De vrijgestelde winst bedraagt in dit voorbeeld 88,58% van € 101.000 = € 89.465,80. De belaste winst bedraagt € 101.000 – € 89.465,80 = € 11.534,20.

Herinvestering in andere landen

Sinds 1 januari 2015 is de vrijstelling voor herinvestering in de eigen woning ook van toepassing voor belastingplichtigen in de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. In het geval de herinvestering gebeurt vóór de deadline van de desbetreffende belastingaangifte, dan kan de vrijstelling, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk worden toegepast in deze aangifte. Wordt de herinvestering ná de aangifte uitgevoerd, dan dient men een aanvraag tot teruggave in te dienen.

Vooraankondiging noodzakelijk

Vindt de verkoop en de aankoop van de nieuwe woning niet in hetzelfde jaar plaats dan is het van belang om in de aangifte melding te maken van de intentie van de belastingplichtige om de winst te herinvesteren.

Belastingaangifte verzorgen in Spanje?

Heb je vragen over dit artikel of wil je dat wij de belastingaangiften verzorgen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Je ontvangt binnen één werkdag reactie van ons.

Wij zijn je graag van dienst